Legal

Presentació

Aquest és el document legal del lloc web de Registradoras Manresa S.L. (http://www.remsasl.com) d’ara endavant REMSA S.L.

Una de les prioritats de REMSA S.L. és respectar la privacitat dels seus usuaris i procurar mantenir segura la informació i les dades personals que REMSA S.L. recull arran de la seva utilització del Sistema.

REMSA S.L. utilitza la Informació obtinguda per procurar un servei eficient i proveir una millor atenció a l’usuari. REMSA S.L. no vendrà, cedirà ni transferirà a qualsevol títol la Informació. En certes circumstàncies, REMSA S.L. podrà revisar la informació de l’usuari per identificar problemes o resoldre dubtes.

REMSA S.L. incorporarà mecanismes de protecció de la informació, a fi d’evitar raonablement desviacions i la seva adulteració, pèrdua, consulta o tractament no autoritzat. REMSA S.L. treballa amb encriptació comercialment disponible, perquè la informació no pugui ser llegida mentre viatja a través d’Internet. Permetem als nostres empleats l’accés a la informació per processar comandes de copisteria virtual o per a control de frau. Sense perjudici d’això, les dades necessàries per a realitzar operacions no es troben a disposició de cap executiu o assessor de REMSA S.L., atès que els mateixos són automàticament encriptades per la base de dades de l’empresa en ser ingressats.

REMSA S.L. es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment, modificacions en la present Política de Privacitat, i adaptar-la a novetats legislatives, jurisprudencials, així com a pràctiques del mercat. Queda sota responsabilitat de l’usuari controlar periòdicament la mateixa per estar al cas de les possibles modificacions. L’empresa anunciarà per aquest mitjà qualsevol canvi a ser introduït, amb raonable antelació a la seva posada en pràctica. Un cop introduïda en el Lloc, la modificació entrarà automàticament en vigència.

Termes d’ús

En compliment amb la normativa espanyola i en particular el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) a continuació es fa constar que el Lloc Web www.remsasl.com és de la titularitat de REMSA S.L. amb NIE B08828089 (en endavant, el “Lloc Web”).

Els drets de propietat intel·lectual del web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements en ell continguts són titularitat de REMSA SL, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

REMSA S.L. es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda al seu web, i la seva configuració, prestacions o condicions d’accés i ús en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. REMSA S.L. no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o fallades que es produeixin durant la connexió a Internet. REMSA S.L. tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries, no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del Lloc Web té en principi una durada indefinida. REMSA S.L., però, està autoritzada per a donar per acabada o suspendre la prestació del servei en qualsevol moment.

Està estrictament prohibit modificar, transmetre, distribuir, reutilitzar, reenviar o usar la totalitat o part del contingut d’aquest Lloc Web per a propòsits públics o comercials incloent el text, imatges, àudio i / o vídeo sense l’autorització prèvia per escrit de REMSA S.L. La utilització, sense autorització de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. En qualsevol cas, REMSA S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, blog o altres eines de participació, així com xarxes socials en què l’empresa té presència.

Tot aquell usuari o tercer que desitgi incloure dins de la seva pàgina web qualsevol tipus d’enllaç o hipervincle que connecti o traslladi a la pàgina web de REMSA S.L. o a les pàgines que el componen, haurà de notificar prèviament per escrit a REMSA S.L.

Política de privacitat

A l’efecte del qual disposa la normativa vigent a Espanya relativa a la protecció de dades de caràcter personal, REMSA S.L. informa que les dades personals que es puguin facilitar voluntàriament durant la navegació pel Lloc Web, en els formularis previstos per a la recollida de dades, seran incorporades a la base de dades de correu, en el fitxer “Contacte” de tractament de dades, el responsable és REMSA S.L., amb l’única finalitat de gestionar les sol·licituds de l’usuari i les consultes realitzades per aquest.

L’usuari haurà de completar tots els camps del formulari de recollida de dades, amb informació veraç, completa i actualitzada. En cas contrari REMSA S.L. no podrà atendre la sol·licitud. Les dades sol·licitades són les estrictament necessàries perquè REMSA S.L. pugui atendre la sol·licitud de l’usuari. L’usuari es fa responsable de comunicar a REMSA S.L. qualsevol modificació d’aquestes.

Mitjançant l’enviament dels formularis de recollida de dades, l’usuari remitent dóna el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades incloses en el mateix segons el qual estableix la present Política de Privacitat. REMSA S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, complint amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries.

Aquestes dades seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), recollint-se en el fitxer “Contacte” degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, el responsable és REMSA S.L. i la finalitat és “Informació i Consulta”.
Mitjançant el marcatge de la casella de verificació dels formularis de contacte presents en el Lloc Web, autoritza que REMSA S.L. pugui enviar-li informació, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic i / o mitjà equivalent, sobre serveis, productes i novetats considerades d’interès per a l’usuari, en compliment de l’article 21 de la LSSI.

L’interessat podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per correu electrònic a l’adreça comunicacio@remsasl.com, juntament amb una còpia del seu document nacional d’identitat d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Ús de cookies

El Lloc Web utilitza cookies (petits arxius que el servidor del titular del Lloc Web envia a l’ordinador de qui accedeix al Lloc Web) en la mesura imprescindible per al correcte funcionament i visualització del Lloc Web per part de l’usuari. Les cookies que es puguin utilitzar s’associen únicament amb el navegador d’un usuari anònim determinat, i no proporcionen per si mateixes, el nom i cognoms de l’usuari ni altres dades personals. Aquestes cookies tenen caràcter temporal i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

Sempre que l’usuari no hagi activat l’opció que impedeix la instal·lació de cookies al seu disc dur, pot explorar-per conèixer amb més detall cada servidor des d’on s’envien les cookies.

Jurisdicció i llei aplicable

Qualsevol conflicte derivat de l’ús del Lloc Web serà sotmès a la competència exclusiva dels Tribunals de Barcelona (Espanya).

Presentación

Este es el documento legal del sitio web de Registradoras Manresa S.L. (http://www.remsasl.com) de ahora en adelante REMSA S.L.

Una de las prioridades de REMSA S.L. es respetar la privacidad de sus usuarios y procurar mantener segura la información y los datos personales que REMSA S.L. recoge raíz de su utilización del Sistema.

REMSA S.L. utiliza la Información obtenida para procurar un servicio eficiente y proveer una mejor atención al usuario. REMSA S.L. no venderá, cederá ni transferirá a cualquier título la información. En ciertas circunstancias, REMSA S.L. podrá revisar la información del usuario para identificar problemas o resolver dudas

REMSA S.L. incorporará mecanismos de protección de la información, a fin de evitar razonablemente desviaciones y su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado. REMSA S.L. trabaja con encriptación comercialmente disponible, para que la información no pueda ser leída mientras viaja a través de Internet. Permitimos a nuestros empleados el acceso a la información para procesar pedidos de copistería virtual o para control de fraude. Sin perjuicio de ello, los datos necesarios para realizar operaciones no se encuentran a disposición de ningún ejecutivo o asesor de REMSA S.L., dado que los mismos son automáticamente encriptados por la base de datos de la empresa al ser ingresados.

REMSA S.L. se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones en la presente Política de Privacidad, y adaptarla a novedades legislativas, jurisprudenciales, así como a prácticas del mercado. Queda bajo responsabilidad del usuario controlar periódicamente la misma para estar al tanto de las posibles modificaciones. La empresa anunciará por este medio cualquier cambio a ser introducido, con razonable antelación a su puesta en práctica. Una vez introducida en el Sitio, la modificación entrará automáticamente en vigencia.

Términos de uso

En cumplimiento con la normativa española y en particular el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) a continuación se hace constar que el sitio web www.remsasl.com es de la titularidad de REMSA S.L. con NIE B08828089 (en adelante, el “Sitio Web”).

Los derechos de propiedad intelectual de la web, su código fuente, diseño, estructura de navegación, bases de datos y los distintos elementos en él contenidos son titularidad de REMSA S.L., a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma, y en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.

REMSA S.L. se reserva el derecho a actualizar, modificar o eliminar información contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones de acceso y uso en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. REMSA S.L. no garantiza la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso al web, ni asumirá responsabilidad alguna por problemas técnicos o fallos que se produzcan durante la conexión a Internet. REMSA S.L. a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias, no garantiza la ausencia de virus ni de otros elementos que puedan producir alteraciones en su sistema informático (software y hardware) o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático, por lo que excluye cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan producirse en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los usuarios.

La prestación del servicio del sitio web tiene en principio una duración indefinida. REMSA S.L., no obstante, está autorizada para dar por terminada o suspender la prestación del servicio en cualquier momento.

Está estrictamente prohibido modificar, transmitir, distribuir, reutilizar, reenviar o usar la totalidad o parte del contenido de este sitio web para propósitos públicos o comerciales incluyendo el texto, imágenes, audio y/o vídeo sin la autorización previa por escrito de REMSA S.L. La utilización, sin autorización de la información contenida en esta web, su reventa, así como la lesión de los derechos de propiedad intelectual o industrial, dará lugar a las responsabilidades legalmente establecidas. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos. En dicho registro el usuario será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al usuario se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. En cualquier caso, REMSA S.L. no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, blog u otras herramientas de participación, así como redes sociales en las que la emrpresa tiene presencia.

Todo aquel usuario o tercero que desee incluir dentro de su página web cualquier tipo de link o hipervínculo que conecte o traslade a la página web de REMSA S.L. o a las páginas que lo componen, deberá notificarlo previamente por escrito a REMSA S.L.

Política de privacidad

A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en España relativa a la protección de datos de carácter personal, REMSA S.L. informa que los datos personales que se pudieran facilitar voluntariamente durante la navegación por el Sitio Web, en los formularios previstos para la recogida de datos, serán incorporados a su base de datos de correo, en el fichero “Contacto” de tratamiento de datos, cuyo responsable es REMSA S.L., con la única finalidad de gestionar las solicitudes del usuario y las consultas realizadas por éste.

El usuario deberá completar todos los campos del formulario de recogida de datos, con información veraz, completa y actualizada. En caso contrario REMSA S.L. no podrá atender la solicitud. Los datos solicitados son los estrictamente necesarios para que REMSA S.L. pueda atender la solicitud del usuario. El usuario se hace responsable de comunicar a REMSA S.L. cualquier modificación de los mismos.

Mediante el envío de los formularios de recogida de datos, el usuario remitente da su consentimiento expreso e inequívoco al tratamiento de los datos incluidos en el mismo según lo establecido en la presente Política de Privacidad. REMSA S.L. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la tecnología, cumpliendo con las medidas de seguridad técnicas y organizativas necesarias.

Estos datos serán tratados de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), recogiéndose en el fichero “Contacto” debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo Responsable es REMSA S.L. y cuya finalidad es “Información y Consulta”.
Mediante el marcado de la casilla de verificación de los formularios de contacto presentes en el Sitio Web, autoriza que REMSA S.L. pueda enviarle información, por cualquier medio, incluido el correo electrónico y/o medio equivalente, sobre servicios, productos y novedades consideradas de interés para el usuario, en cumplimiento del artículo 21 de la LSSI.

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por correo electrónico a la dirección comunicacio@remsasl.com, junto con una copia de su Documento Nacional de Identidad de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Uso de cookies

El Sitio Web utiliza cookies (pequeños archivos que el servidor del titular del Sitio Web envía al ordenador de quien accede al Sitio Web) en la medida imprescindible para el correcto funcionamiento y visualización del Sitio Web por parte del usuario. Las cookies que se puedan utilizar se asocian únicamente con el navegador de un usuario anónimo determinado, y no proporcionan por sí mismas, el nombre y apellidos del usuario ni otros datos personales. Estas cookies tienen carácter temporal y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser avisado en pantalla de la recepción de cookies y para impedir la instalación de cookies en su disco duro.

Siempre que el usuario no haya activado la opción que impide la instalación de cookies en su disco duro, puede explorarlo para conocer con mayor detalle cada servidor desde donde se envían las cookies.

Jurisdicción y ley aplicable

Cualquier conflicto derivado del uso del Sitio Web será sometido a la competencia exclusiva de los Tribunales de Barcelona (España).